EnvironmentalArt.net 
  
Home / Gallery / Guide / Links /


© info: The works of art may not be reproduced or utilized in any form or by any means electronical or mechanical including downloading, print-out or by on-line-acces or any information storage and retrieval sytem without permission in writing from copyrightholders

Your window on Finnish Environmental Art / Ympäristötaide verkossa /Timo Jokela
was born in 1956 Kittilä in Lapland, Finland;
and lives and works in Rovaniemi.

Syntynyt vuonna 1956, Kittilässä.
Asuu ja työskentelee Rovaniemellä

Kantolantie 4
96300 ROVANIEMI
puh. 040-7396034
EMAIL:timo.jokela@ulapland.fi

CV
Wanderer in the Landscape.

Snow-installations


photo: Timo Jokela
Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 Snow-installation


Through my Winter Art works, I have aspired to connect with the villagers of the North and with their traditions. I hope that my art works help the inhabitants of the area to recognize the inherent values in their own lives and in their environment and that the works contribute to constructing their Northern identity. The formal contents of my works often refer to local history, as in the cut marks on the tools, signifying a family or a household - identity symbols of generations past. When I use these marks in my snow and ice sculpture, I am creating modern art that combines the aestheticism of wintry nature with dimensions of the local culture.

Talvitaiteessani olen halunnut luoda siteitä pohjoisten kylien asukkaisiin ja heidän perinteeseensä. Toivon, että teokseni auttavat alueen asukkaita heidän oman elämän ja ympäristön arvojen tunnistamisessa ja pohjoisen identiteetin rakentamisessa. Veistosteni muodolliset aiheet ovatkin usein lähtöisin paikallishistoriasta, kuten tarvekalujen merkintään käytetyistä sukujen ja talojen puumerkeistä, entisten sukupolvien identiteettisymboleista. Soveltaessani merkkejä lumi- ja jääveistoksiin luon nykytaidetta, jossa yhdistyvät talvisen luonnon estetiikka ja paikalliskulttuuria koskettavat tasot.

When art succeeds, it opens new prospects to experience, understand and develop both of the above. Very often, creating winter art works is a process or a project, whereby I connect with local people. I start my work with environmental analysis, where I map the possibilities that the working site provides. My starting point could be the socio-cultural situation of the area. Most often, I start by mapping the cultural traditions and history of the place. Communicating with a place, its history, its names and the stories that its people tell is, however, the most relevant method. In other words, for the starting point of my works, I gather an intertextual story of a place and a community. Very often, the local community itself is stimulated to participate in this gathering process. When making large snow and ice installations, of course, one does require plenty of co-operation with different sectors.
Timo Jokela.

Onnistuessaan taide avaa uusia näkymiä kummankin kokemiseen, ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Usein talvitaiteen tekemiseni on prosessi tai projekti, johon sidon mukaan myös alueen ihmisiä. Teokseni alkaa ympäristöanalyysillä, jolloin kartoitan niitä mahdollisuuksia, joita työskentelypaikallani on. Lähtökohtana voi olla vaikka paikan sosiokulttuurinen tilanne. Useimmiten aloitan työni kartoittamalla paikan kulttuuriperinnettä ja -historiaa. Oleellisinta on kuitenkin kommunikaatio paikan, sen historian, paikan nimistön ja alueen ihmisten kertomusten kanssa. Toisin sanoen teosteni lähtökohdaksi kerään intertekstuaalisen kertomuksen paikasta ja yhteisöstä. Tähän keräämisprosessiin aktivoituu usein myös paikallinen yhteisö itse. Suurten lumi- ja jääinstallaatioiden tekeminen vaatiikin jo sitten runsaasti yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Timo Jokela


 


photo: Timo Jokela
Litus repromissiosis - luvattu ranta, 2000, lumi-installaatio
Litus Repromissiosis - Promised Shore, 2000, Snow-installation

Snow installations by Timo Jokela in Pykeija, Norway, on a sandbank exposed by the tide. The shapes are derived from symbols or cut marks on a timber door of a parish hall nearby. In a matter of hours, the tide will rise and wash away these large drawings. /
Timo Jokelan lumi-installaatioita Pykeijassa, Norjassa, vuoroveden paljastamalla hietikolla. Muotojen lähtökohtana ovat läheisen kirkkotuvan ovesta löytyneet puumerkit. Muutaman tunnin kuluttua vesi nousee ja huuhtoo suuret piirrokset pois. /


photo: Timo Jokela
Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 Snow-installation


In the same way as fishing, haymaking, tree felling or bear hunting, Timo Jokela’s visual art is alive, changes its shape, disappears and reappears, according to the daily and seasonal natural cycle. In its own way, it maintains its creator’s as well as its audience’s contact with “the lost native way of life”, its communal and natural spirit. Only a sculptor who knows the structural forms and qualities of snow and the way they change, can work with it. A shape in a snow sculpture will not come alive; it will not reflect the changes in the light of the landscape or the time of the day, if the sculptor has no sense of light.
(Written by Tuominen, Marjatta in Timo Jokela: Arctic to the Alps. Signs of the Living in the Landscape.)

Samalla tavalla kuin kalanpyynti, heinänteko, puunajo tai karhunpyynti Timo Jokelan kuvataide elää, muuttaa hahmoaan, katoaa ja palaa takaisin vuorokauden ja vuodenkierron mukaan. Omalla tavallaan se ylläpitää tekijänsä omakohtaista suhdetta mutta myös yleisönsä kulttuurista suhdetta "menetettyyn alkuperäiselämään", sen yhteisöllisyyteen ja luontosuhteeseen. Lumi mukautuu kelvolliseksi materiaaliksi vain sellaisen veistäjän käsissä, joka tuntee sen erilaiset rakenteet ja niissä tapahtuvat muutokset: jolla on lumen taju. Lumen veistoksessa saama hahmo ei herää eloon, ei heijasta maiseman valon vaihtelua eikä päivän hetkeä, jos veistäjältä puuttuu valon taju.
Kirjoittaja Tuominen, Marja (Ympäristö on aina suhde. Teoksessa Jokela, Timo: Arctic to the Alps. Signs of the Living in the Landscape.


photo: Timo Jokela
Summer at Halti Fella, Finland and Norwegian Border 2005 Snow-installation


photo: Timo Jokela
Pallas, Finland 2005 Snow-installation


Snow-installations, Photogallery


photo: Timo Jokela

Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 Snow-installation


photo: Timo Jokela

Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 Snow-installation


photo: Timo Jokela

Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 Snow-installation


photo: Timo Jokela

Daughters of Päiviö, Levi Fell, Kittilä, Finland 1996 Snow-installation


photo: Timo Jokela

Sinus Repromisiosis - The Promissed Shore Varangerfjord, Arctic Ocean, Northern Norway, 1998, Snow-istallation


photo: Timo Jokela

At Fjorden
Varangerfjorden, Northern Norway, 1998
Snow-istallation (detail
)


photo: Timo Jokela

 


photo: Timo Jokela

Fabula Loci Kittilä, Särestöniemi Snow-installation (detail)


photo: Timo Jokela

Notandum - Meeting Place
Ice installation

  toimittaja / editor: Lea Turto

copyrights info